Scarab

MODERN LUXOR

Scarab
 
   

ARABIC/ENGLISH DICTIONARY U-Z

   
U
 

ugly
ultimate
umbrella
uncle.(father's brother)
uncle.(mother's brother)
under.(location)
undeground.(metro)
underpants
unemployed
unfortunate
United Kingdom
United Nations
United States
universe
university
unknown
unlawful
unleaded
unnecessary
unoccupied
until.(prep.)
until.(conj)
unusual
up
Upper Egypt
upside down
upstairs
urgent
urine
useful
useless
usual

qabeeh /...wehesh
akheer
shamsaya / ....mizalla
Aamm
Khaal
taht
nafa'
libaas
Aaatil
maskeen
el mamlaka el muttahida
el umam el muttahida
amreeka
il koon
gamAa
mush maAroof / ..maghool
haraam
rusaas
mush laazim
faadi
li-hadd
hatta
shaz
foo'
wagh eblee
ma'loob
foo'
mistaAgil
bool
mofeed/mofeeda (m/f) /..naafiA
mush naafiA
Aaadee

 
 
V
vacant
vacation.(holiday)
vacations
vaccination
vacuum cleaner
vain
valid.(ticket etc)
valley
Valley of the Kings.
valuable.(adj)
value.(noun)
veal
vegetables
vegetarian
vegetation
veil.(head scarf)
veil.(full)
velvet
very
vessel.(boat)
video
view
village
villages
vinegar
vineyard
vineyards
violent
virgin
virtuous
virus
visa
visa extension
visit.(noun)
vitamins
visible
vocabulary
vodka
voice
voices
volcano
volume.(of book)
volume.(noise)
voluntary
vulture

faadya /..khaali
agaaza / ..Autla
agaazaat
hu'na
muknisa bil kahraba
mutkebbir
salha / ...muAtabir
wadee
wadee el mlook
sameen
'eema
bitillu
khudar
nabaatee/nabaataya (m/f)
khadaar
higaab
niqaab
makhmal
giddan / ...awee
markab
video
manzar
qarya
qura
khal
karm
kuroom
shedeed /.qawi
bikr
fadeel
feerus
veeza / ....ta'sheera
tamdeed veeza
ziyaara
vitameen
yinshaaf
mufradaat
vodka
soot
aswaat
burkaan
megallad
soot
ihtiyaari
nisr
       
W
wages
waist
wait !
wiat for me !
waiter
waitress
Wales
wall.(building)
walls.(building)
wall.(around town)
wallet
walnut
war
wardrobe
wars
warm
washing
washing machine
washing powder
wasp
wasps
watch
water
waterfall
watermelon
waterproof
wave.(on water)
wax
way.(route)
ways
way out
we
weak.(person)
weak.(drink)
wealthy
weather
wedding
weddings
wedding ring
Wednesday
week
weeks
weekend
weight
weird
welcome!
welfare
well.(noun)
wells
well.(adverb)
Welsh
west
wet.(noun)
wet.(adjective)
what?
wheat
wheel
wheels
wheelchair
when?
when.(conj)
where?
where are you ?
whisky
whispher
Whistle
white
white wine
who?
who is it ?
whole
why?
wicked
wickedness
wide
wide
wife
wild.(animal)
wild.(land)
willow.
wind
winds
window
windows
wine
wing
wings
winner
winter
wisdom
wise
without
witness
witnesses
wolf
wolves
woman
women
wonderful
wood
wool
word
words
work
work permit
worker
workers
workshop
world
world cup
worm
worms
worse than
worst
wrist
writer
writers
writing
wrong
ugra
west
istanna
istannanee
garsoon /……sufragi
garsoona
wales
hayta
heetaan
soor
mahfaza
gooz
harb
dulaab
huroob
daafee/daafeeya (m/f)
Raseel
Rassaala
mashoo' raseel
dabboor
debaabeer
saaA
meeya
shalaal
batteekh
did el meeya / .......mishammaA
mooga
shamaA
tareeq
turuq
khuroog
ehna
da'eef/da'eefa (m/f)
khafeef
Rani/Raniyya (m/f)
gow / ....taqs
haflit gowaaz / ..farah
afraah
khaatim eggowaaz
yoom el arbaA
esbooA
asabiiA
aakhir elesbooA
wazn
Rareeb
ahlan wa sahlan
rifaaha
beer
biyaar
kwayis
welzee
Rarb
rutooba
mablool/mabloola (m/f)
ay
qamh
Aagala
Aageel
kursee lil Aagaza
imta
imma
fayn
faynak
wiskee
washwash
saffaara
abyad/beeda (m/f)
nebeet abyad
meen
meen da
kul
lay
shareer
fasaad
Aareed
waasiA/waasiAa (m/f)
gooza/ ...miraat / ..sitt
wahshi
barr
safsaf
reeh
aryaah
shebbaak
shbaabeek
nebeet
ganaah
agniha
faayiz/faayiza (m/f)
shita
hikma
Aaalim / .shaatir
min Rayr / .bidoon
shaahid/shahda
shuhood
deeb
diyaab
sit / ...imra'a
itaat / ..niswaan
Aageeb / ...haayil/haayila (m/f)
khashab
soof
kelma
kilmaat
shughl
tasreeh Aamal
Aaamil
Aumaal
warsha
Aaalam / ....dunya
kas il Aaalam
dooda
dood
arda min
aswa'
resR
kaatib/kaatiba (m/f)
kuttaab
kitaaba
Ralat

 
X
  Nothing for X

 
 
Y
Yacht yakht
yawn titaawib
year sana
years sanawaat / ..sineen
yellow asfar/safra (m/f)
Yemen el yaman
yes aiwa / .na'am
yesterday embaareh / ...ams
yoghurt zabaadee
you.(m) inta
you.(f) inti
you.(pl) intu
young suraiyar
young.(man shabaab
young.(woman) sabeeyi
younger azrar
youth shabaab
youth hostel bayt ish shabaab

yakht
titaawib
sana
sanawaat / ..sineen
asfar/safra (m/f)
el yaman
aiwa / .na'am
embaareh / ...ams
zabaadee
inta
inti
intu
suraiyar
shabaab
sabeeyi
azrar
shabaab
bayt ish shabaab
 
Z
  zebra
zero
zip
zip code
zone
zones
zoo
humaar mikhatat
sifr
sosta
ramz bareedee
mintaqa
manaatiq
gonaynit el heeyowanaat